વર્ગ - જ્યોર્જિયા પ્રવાસ સમાચાર

જ્યોર્જિયા યાત્રા અને મુલાકાતીઓ માટે પર્યટન સમાચાર. જ્યોર્જિયા, યુરોપ અને એશિયાના આંતરછેદ પરનો દેશ, ભૂતપૂર્વ સોવિયત પ્રજાસત્તાક છે જે કાકેશસ પર્વતનાં ગામડાઓ અને કાળા સમુદ્ર કિનારાઓનું ઘર છે. તે વર્દઝિયા, 12 મી સદીથી પ્રસરેલી એક છુટાછવાયા ગુફા મઠ અને પ્રાચીન વાઇન ઉગાડતો પ્રદેશ કાખેતી માટે પ્રખ્યાત છે. પાટનગર, તિબિલિસી, તેના જૂના શહેરની વૈવિધ્યસભર સ્થાપત્ય અને મેઝેલીક, મોચી ગલીઓ માટે જાણીતું છે.

>