શ્રેણી - આફ્રિકન પ્રવાસન બોર્ડ

સમાચાર અને અપડેટ્સ એ સભ્યોના સંબંધિત છે આફ્રિકન ટૂરિઝમ બોર્ડ.  
આફ્રિકન પ્રવાસ અને પર્યટન ઉદ્યોગ માટે શું મહત્વનું છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય મુલાકાતીઓ માટે આફ્રિકાને પસંદગીનું લક્ષ્ય બનાવવું.

સત્તાવાર આફ્રિકન ટૂરિઝમ બોર્ડ એસોસિએશન સમાચાર.