શ્રેણી - મીટીંગ અને પ્રોત્સાહક યાત્રા

મીસ મીટિંગ્સ, પ્રોત્સાહક અને ઘટનાઓ વિશે સમાચાર. સંમેલનો, વર્કશોપ, કોર્પોરેટ મીટિંગ્સ. મીટિંગની સુવિધાઓ, સ્થળોને એમઆઇએસ ટ્રાવેલ અને પર્યટન ઉદ્યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

અહીં ક્લિક કરો મીટિંગ્સ.ટ્રેવેલ, મીટિંગ અને પ્રોત્સાહક ઉદ્યોગ માટેનો અમારો નવો બ્લોગ તપાસો.