શ્રેણી - બુર્કિના ફાસો

બુર્કિના ફાસોના તાજા સમાચાર - મુસાફરી અને પ્રવાસન, ફેશન, મનોરંજન, રાંધણકળા, સંસ્કૃતિ, ઘટનાઓ, સલામતી, સુરક્ષા, સમાચાર અને પ્રવાહો.

બુર્કિના ફાસો પ્રવાસ અને મુલાકાતીઓ માટે પર્યટન સમાચાર. આતંકવાદ, ગુના અને અપહરણને લીધે બુરકિના ફાસોની યાત્રા ન કરો. દેશનો સારાંશ: આતંકવાદી જૂથો બુર્કિના ફાસોમાં હુમલાની કાવતરું ચાલુ રાખે છે. આતંકવાદીઓ ઓછી અથવા કોઈ ચેતવણી આપીને ગમે ત્યાં હુમલો કરી શકે છે. જો તમે બુર્કિના ફાસોની મુસાફરી કરવાનું નક્કી કરો છો: ઉચ્ચ જોખમવાળા વિસ્તારોની મુસાફરી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો.