શ્રેણી - સંગઠનો

મુસાફરી અને પર્યટન સંસ્થાઓ અને સંગઠનો પરના સમાચાર.
સમાચારમાં અપડેટ્સનો સમાવેશ થાય છે UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, આફ્રિકન ટુરિઝમ બોર્ડ, ASTA, USTOA, PATA, દક્ષિણ પેસિફિક ટુરિઝમ ઓર્ગેનાઈઝેશન્સ, DRV અને ઘણું બધું.