શ્રેણી - સમાચાર સંક્ષિપ્ત

મહત્વપૂર્ણ વૈશ્વિક સમાચાર અપડેટ્સ જે તમે એક મિનિટ કે તેનાથી ઓછા સમયમાં વાંચી શકો છો.