શ્રેણી - સરકારી સમાચાર

પ્રવાસ અને પર્યટન ઉદ્યોગમાં પર્યટન બોર્ડ, પર્યટન પ્રધાનો અને જાહેર ક્ષેત્રના સમાચાર અને માહિતી.